องค์การบริหารส่วนตำบลดอนช้าง
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
https://www.donchang.go.th
จ่าสิบเอกนพดล คนตรง
จ่าสิบเอกนพดล คนตรง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนช้าง
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
 • นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 • แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
 • งานการศึกษา
 • งานศิลปะ จารีต ประเพณี
 • งานกีฬาและนันทนาการ
 • ข้อมูลสำหรับประชาชน
  Social Network
  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
  online ขณะนี้
     คน
  สถิติวันนี้
  84   คน
  สถิติทั้งหมด
  116698   คน
  เริ่มนับวันที่ 3 กันยายน 2558
  ภาพกิจกรรม อบต.ดอนช้าง
  [ภาพกิจกรรมทั้งหมด]
  • พิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจ...
   พิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจ...
  • กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติตามแนวพระราชดำร...
   กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติตามแนวพระราชดำร...
  • โครงการณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุน...
   โครงการณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุน...
  • ผลการดำเนินงานในการลงพื้นที่ RE-X-RAY...
   ผลการดำเนินงานในการลงพื้นที่ RE-X-RAY...
  • กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสว...
   กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสว...
  • โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติประจำปี ...
   โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติประจำปี ...
  • ตลาดในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบล...
   ตลาดในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบล...
  • ฝึกอาชีพการทำดอกไม้จันทน์ฯ 2565
   ฝึกอาชีพการทำดอกไม้จันทน์ฯ 2565
  • โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุฯ ประจำปี2565
   โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุฯ ประจำปี2565
  • ประชุมใหญ่สามัญ กองทุนสวัสดิการชุมชนฯ...
   ประชุมใหญ่สามัญ กองทุนสวัสดิการชุมชนฯ...
  • โครงการพัฒนาเครือข่ายแกนนำส่งเสริมสุข...
   โครงการพัฒนาเครือข่ายแกนนำส่งเสริมสุข...
  • โครงการอบรมตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมในส...
   โครงการอบรมตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมในส...
  • โครงการณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุน...
   โครงการณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุน...
  • โครงการป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออ...
   โครงการป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออ...
  • โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้า...
   โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้า...
  • ประชุมประชาคมตำบลดอนช้าง 25 พ.ย.2565 ...
   ประชุมประชาคมตำบลดอนช้าง 25 พ.ย.2565 ...
  • รับมอบเกียรติบัตรITA
   รับมอบเกียรติบัตรITA
  • กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา 2565
   กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา 2565
  นายเรืองฤทธิ์  ทองศรี
  นายเรืองฤทธิ์ ทองศรี
  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนช้าง
  ประกาศผลการสมัครเพื่อเป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์การบริหารส่วนตำบลดอนช้าง
  ลงข่าว : 28/03/2567 โดย : เจ้าหน้าที่ 20
  รับสมัครบุคคลเป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำ อปท.ตำแหน่งประธานกรรมการมาตรฐานจริยธรรม(ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก อปท.)
  ลงข่าว : 15/03/2567 โดย : เจ้าหน้าที่ 14
  รับสมัครบุคคลเป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำ อปท.ตำแหน่งกรรมการมาตรฐานจริยธรรม(ข้าราชการหรือ พนง.ส่วนท้องถิ่นผู้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่นขึ้นไป)
  ลงข่าว : 15/03/2567 โดย : เจ้าหน้าที่ 14
  การเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
  ลงข่าว : 03/01/2567 โดย : เจ้าหน้าที่ 97
  ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลดอนช้าง
  ลงข่าว : 29/09/2566 โดย : เจ้าหน้าที่ 105
  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
  ลงข่าว : 27/10/2564 โดย : เว็บมาสเตอร์ 493
  รายงานผลตรวจสอบคุณภาพอาหารกลางวันศพดอบต.ดอนช้างรอบ ตค.2651
  ลงข่าว : 23 พฤศจิกายน 2561 โดย : กองการศึกษา 1202
  รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
  ลงข่าว : 5 ตุลาคม 2561 โดย : งานพัสดุ 665
  รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
  ลงข่าว : 2 ตุลาคม 2560 โดย : งานพัสดุ 649
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือนกันยายน 2561
  ลงข่าว : 2 ตุลาคม 2561 โดย : งานพัสดุ 580
  ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP
  04/04/2024 : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ. 102-04 สายทางจากบ้านดอนหญ้านาง - บ้านหนองฮี หมู่ที่ 7 บ้านดอนหญ้านาง ตำบลดอนช้าง กว้าง 5.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,500 ตารางเมตร
  03/04/2024 : จ้างจ้างเหมาบริการล้างเครื่องปรับอากาศ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอนช้าง จำนวน 11 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  03/04/2024 : จ้างเหมาบริการติดตั้งโอเวอร์โหลดรีเลย์สถานีสูบน้ำแทนตัวเดิมที่ชำรุด ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  03/04/2024 : จ้างเหมาบริการเปลี่ยนแท่นเหล็กรองรับปั้ม- มอเตรอ์เครื่องสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  29/03/2024 : จ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก (จากสามแยกบ้านนางทองดี - บ้านนายเชิดชัย) หมู่ที่ 4 บ้านหนองฮี ตำบลดอนช้าง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  29/03/2024 : จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันปรุงสำเร็จ ศพด.อบต.ดอนช้าง ประจำเดือน เมษายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  28/03/2024 : จ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ศ.ล. พร้อมบ่อพัก (จากบ้านนางวรรณษา ทองตะ - บ้านนายสมพงษ์ พ่วงกลาง) หมู่ที่ 5 บ้านหัวบึง ตำบลดอนช้าง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  27/03/2024 : จ้างจ้างเหมาบริการรถรับส่งนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลดอนช้าง นายสุริยา สอนโคตร (ประจำเดือน เมษายน -พฤษภาคม 2567) จำนวน 2 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  27/03/2024 : จ้างเหมาบริการรถรับส่งนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลดอนช้าง ไพรรัตน์ ขำชู (ประจำเดือน เมษายน -พฤษภาคม 2567) จำนวน 2 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  05/03/2024 : จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กท. 1104 (หมายเลขครุภัณฑ์ 001-50-002) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
  หนังสือราชการ สถ.จ.ขอนแก่น

  การติดตามการรายงานผลการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของหน่วยตรวจสอบภายใน
  คู่มือประชาชน เรื่อง แนวปฏิบัติของประชาชนกรณีฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี
  คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
  คู่มือภารกิจหลัก
  คู่มือประชาชน การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
  คู่มือประชาชน การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ
  คู่มือประชาชน การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  คู่มือประชาชน การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
  ผ้าฝ้ายย้อมโคลนรากบัวสีธรรมชาติบ้านดอนช้าง
  ต.ดอนช้างเชิญเที่ยวชมจุดเช็คอินท่องเที่ยวธรรมชาติแก่งน้ำต้อน
  เมืองไทย ดี๊ดี 24 ก.ย. 61
  ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ป่าเหลื่อม อ.เมือง จ.ขอนแก่น
  otop นวัตวิถี บ้านป่าเหลื่อม ม.4 ต.ดอนช้าง
  Sky View บุญกู่ฮมขอย วัดกู่แก้ว ตำบลดอนช้าง เมืองขอนแก่น
  ประเพณีบุญกู่ฮ่มข่อย ครั้งที่ 8 ประจำปี 2561
  รำสาวเข็นฝ้าย บุญกู่ฮมขอย ตำบลดอนช้าง เมืองขอนแก่น
  ประเพณีสงกรานต์ บุญกู่ฮ่มข่อย
  ลิ้งค์หน่วยงานต่างๆ [ ลิ้งค์หน่วยงานทั้งหมด ]
  • โยธาไทย
  • มูลนิธินวตกรรมทางสังคม
  • กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
  • ศาลปกครอง
  • ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน
  • สำนักงบประมาณ
  • องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
  • สำนักงบประมาณ
  • ศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  • กระทรวงการคลัง
  • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  • สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น
  • กรมสรรพากร
  • ตลาดกลางสินค้าเกษตรแห่งประเทศไทย
  • กระทรวงมหาดไทย
  • กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  • สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
  • ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
  • AEC ศูนย์ข้อมูลความรู้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
  • ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
  • ระบบอีเมล์ที่ใช้สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
  • สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
  • กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
  • กรมบัญชีกลาง
  • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
  • คลังข่าวมหาดไทย
  • สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
  • ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น4
  • ธ.ออมสิน
  • ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
  • คลังความรู้ของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
  • สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
  • สถ.จ.ขอนแก่น
  • ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ เหรียญและผลิตภัณฑ์เหรียญ (e-Catalog)
  • ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
  • สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
  • กรมทางหลวง
  • ธ.ธกส
  • ธนาคารกรุงไทย
  • ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  • กรมประชาสัมพันธ์
  • สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
  • กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
  • สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
  • สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
  • เครือข่ายจิตอาสา
  • กรมจัดหางาน
  • โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด