องค์การบริหารส่วนตำบลดอนช้าง
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
https://www.donchang.go.th
จ่าสิบเอกนพดล คนตรง
จ่าสิบเอกนพดล คนตรง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนช้าง
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
Social Network
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
29   คน
สถิติทั้งหมด
56336   คน
เริ่มนับวันที่ 3 กันยายน 2558
ภาพกิจกรรม อบต.ดอนช้าง
[ภาพกิจกรรมทั้งหมด]
 • รับมอบเกียรติบัตรITA
  รับมอบเกียรติบัตรITA
 • กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา 2565
  กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา 2565
 • โรงเรียนผู้สูงอายุ 2565
  โรงเรียนผู้สูงอายุ 2565
 • โครงการณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุน...
  โครงการณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุน...
 • โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้า...
  โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้า...
 • ITAประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด...
  ITAประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด...
 • “การอบรมเรื่อง มาตรฐานการผลิตข้าวที่...
  “การอบรมเรื่อง มาตรฐานการผลิตข้าวที่...
 • ประเพณีบุญกู่ฮ่มข่อยครั้งที่ 12 ประจำ...
  ประเพณีบุญกู่ฮ่มข่อยครั้งที่ 12 ประจำ...
 • ประเพณีบุญกู่ฮ่มข่อยครั้งที่ 11 ประจำ...
  ประเพณีบุญกู่ฮ่มข่อยครั้งที่ 11 ประจำ...
 • โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่...
  โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่...
 • โครงการฝึกอบรมหลักสูตรทบทวนอาสาสมัครป...
  โครงการฝึกอบรมหลักสูตรทบทวนอาสาสมัครป...
 • อุทกภัย 2564
  อุทกภัย 2564
 • ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบเหตุอัคคีภัย
  ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบเหตุอัคคีภัย
 • โครงการฝึกอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการ...
  โครงการฝึกอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการ...
 • โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์กา...
  โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์กา...
 • โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ประจำป...
  โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ประจำป...
 • “โครงการการรักษาความสงบเรียบร้อย ควา...
  “โครงการการรักษาความสงบเรียบร้อย ควา...
 • โครงการฝึกอบรมอาชีพการผูกผ้าและจับจีบ...
  โครงการฝึกอบรมอาชีพการผูกผ้าและจับจีบ...
นายเรืองฤทธิ์  ทองศรี
นายเรืองฤทธิ์ ทองศรี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนช้าง
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
ลงข่าว : 27/10/2564 โดย : เว็บมาสเตอร์ 148
รายงานผลตรวจสอบคุณภาพอาหารกลางวันศพดอบต.ดอนช้างรอบ ตค.2651
ลงข่าว : 23 พฤศจิกายน 2561 โดย : กองการศึกษา 576
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
ลงข่าว : 5 ตุลาคม 2561 โดย : งานพัสดุ 393
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
ลงข่าว : 2 ตุลาคม 2560 โดย : งานพัสดุ 358
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือนกันยายน 2561
ลงข่าว : 2 ตุลาคม 2561 โดย : งานพัสดุ 350
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือนสิงหาคม 2561
ลงข่าว : 3 กันยายน 2561 โดย : งานพัสดุ 401
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือนกรกฎาคม 2561
ลงข่าว : 1 สิงหาคม 2561 โดย : งานพัสดุ 309
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือนมิถุนายน 2561
ลงข่าว : 2 กรกฎาคม 2561 โดย : งานพัสดุ 269
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือนพฤษภาคม 2561
ลงข่าว : 4 มิถุนายน 2561 โดย : งานพัสดุ 293
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือนเมษายน 2561
ลงข่าว : 2 พฤษภาคม 2561 โดย : งานพัสดุ 300
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP
16/09/2022 : ซื้อไฟฉาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/09/2022 : จ้างตัดชุดเครื่องแต่งกาย(ชุดปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์) จำนวน ๘ ชุด เพื่อใช้องค์การบริหารส่วนตำบลดอนช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/09/2022 : จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๓ เครื่อง ของกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลดอนช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/09/2022 : ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๙ รายการ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอนช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/09/2022 : ซื้อสารส้มชนาดใส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/09/2022 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการหน่วยแพทย์ - กู้ชีพฉุกเฉิน ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/09/2022 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการหน่วยแพทย์กู้ชีพ - ฉุกเฉิน ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/09/2022 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการหน่วยแพทย์ - กู้ชีพฉุกเฉิน ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๕ ขององค์การบริการส่วนตำบลดอนช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/09/2022 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05/09/2022 : จ้างจ้างเหมายานพาหนะรถโดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง โครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสำหรับเด็กปฐมวัย 3-5 ปี ฝึกศึกษาและทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
หนังสือราชการ สถ.จ.ขอนแก่น

คู่มือประชาชน เรื่อง แนวปฏิบัติของประชาชนกรณีฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี
คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
คู่มือภารกิจหลัก
คู่มือประชาชน การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
คู่มือประชาชน การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ
คู่มือประชาชน การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คู่มือประชาชน การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
คู่มือประชาชน การรับชำระภาษีป้าย
กระดานข่าวทั่วไป
การรับเบี้ยผู้สูงอายุประจำปี 2565 ( อ่าน 137 / ตอบ 1 )
    โดย : จักรภัทร  กองหาโคตร   เมื่อวันที่ 18 เม.ย. 2565 : 15:36    ตอบล่าสุด : เจ้าหน้าที่
= กระทู้ปักหมุด   = มีภาพประกอบ   = กระทู้ใหม่   = กระทู้มีคนตอบ
ผ้าฝ้ายย้อมโคลนรากบัวสีธรรมชาติบ้านดอนช้าง
ต.ดอนช้างเชิญเที่ยวชมจุดเช็คอินท่องเที่ยวธรรมชาติแก่งน้ำต้อน
เมืองไทย ดี๊ดี 24 ก.ย. 61
ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ป่าเหลื่อม อ.เมือง จ.ขอนแก่น
otop นวัตวิถี บ้านป่าเหลื่อม ม.4 ต.ดอนช้าง
Sky View บุญกู่ฮมขอย วัดกู่แก้ว ตำบลดอนช้าง เมืองขอนแก่น
ประเพณีบุญกู่ฮ่มข่อย ครั้งที่ 8 ประจำปี 2561
รำสาวเข็นฝ้าย บุญกู่ฮมขอย ตำบลดอนช้าง เมืองขอนแก่น
ประเพณีสงกรานต์ บุญกู่ฮ่มข่อย
ลิ้งค์หน่วยงานต่างๆ [ ลิ้งค์หน่วยงานทั้งหมด ]
 • ศาลปกครอง
 • ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • เครือข่ายจิตอาสา
 • ธ.ออมสิน
 • สำนักงบประมาณ
 • สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
 • กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 • กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
 • มูลนิธินวตกรรมทางสังคม
 • ตลาดกลางสินค้าเกษตรแห่งประเทศไทย
 • กรมสรรพากร
 • สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น
 • กรมจัดหางาน
 • สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 • ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น4
 • สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
 • ธนาคารกรุงไทย
 • กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • กระทรวงมหาดไทย
 • สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
 • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
 • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • กรมบัญชีกลาง
 • โยธาไทย
 • สำนักงบประมาณ
 • คลังข่าวมหาดไทย
 • ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
 • สถ.จ.ขอนแก่น
 • ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ เหรียญและผลิตภัณฑ์เหรียญ (e-Catalog)
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน
 • ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
 • สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • คลังความรู้ของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
 • ธ.ธกส
 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 • ศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • กรมทางหลวง
 • AEC ศูนย์ข้อมูลความรู้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 • ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
 • โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
 • สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • กรมประชาสัมพันธ์
 • กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 • สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • กระทรวงการคลัง
 • สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 • ระบบอีเมล์ที่ใช้สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ