องค์การบริหารส่วนตำบลดอนช้าง
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
https://www.donchang.go.th
ศิริพงษ์ ทองสี
ศิริพงษ์ ทองสี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนช้าง
บุคลากร
 • ข้อมูลพื้นฐาน
 • ข้อมูลทั่วไป
 • โครงสร้างหน่วยงาน
 • อำนาจหน้าที่
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์
 • กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 • แผนดำเนินงานค่าใช้จ่าย
 • รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
 • รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 • แผนการใช้จ่ายเงินประจำปี 2562
 • แผนดำเนินงานประจำปี 2563
 • การปฏิบัติงาน
 • มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 • คำสั่งแบ่งแยกหน้าที่
 • แผนตรวจสอบภายใน
 • กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
 • นโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน
 • มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 • คะแนนผลการตรวจ LPA
 • ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 • ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 • รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 • รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
 • รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินประจำปี
 • แผนพัฒนาท้องถิ่น
 • แผนพัฒนาท้องถิ่น
 • แผนดำเนินงาน
 • รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
 • แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 • การให้บริการ
 • มาตรฐานการให้บริการ
 • ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ
 • ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 • รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 • การจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ
 • แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ รายเดือน
 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ ประจำปี
 • ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
 • การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 • ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 • แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 • ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 • การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 • ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
 • การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 • เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 • เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 • การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 • คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
 • การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 • การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 • ประกาศมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานจ้าง
 • แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 • รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
 • แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 • รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 • การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 • ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7
 • ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9
 • สัญญาอื่นๆ
 • เอกสารอื่นๆที่ต้องรายงาน
 • ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจ
 • แผนอัตรากำลัง
 • แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2561-2563
 • แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี พ.ศ.2561-2563
 • การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุตคล
 • ประกาศงานบุคคล
 • มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
 • มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ
 • มาตรการ กลไก หรือระบบในการป้องกันการรับสินบนและประโยชน์ทับซ้อน
 • มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 • การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 • มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
 • E-SERVICE
 • E-SERVICE
 • ระบบสารสนเทศ
 • แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • แผนการจัดการองค์ความรู้ KM
 • ข้อมูลสำหรับประชาชน
  Social Network
  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
  online ขณะนี้
  1   คน
  สถิติวันนี้
  30   คน
  สถิติทั้งหมด
  25699   คน
  เริ่มนับวันที่ 3 กันยายน 2558
  ภาพกิจกรรม อบต.ดอนช้าง
  [ภาพกิจกรรมทั้งหมด]
  • โครงการ "วันแม่แห่งชาติ" ปร...
   โครงการ "วันแม่แห่งชาติ" ปร...
  • โครงการประเพณีบุญกู่ฮ่มข่อย ประจำปี 2562
   โครงการประเพณีบุญกู่ฮ่มข่อย ประจำปี 2562
  • โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาสีศูนย์พ...
   โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาสีศูนย์พ...
  • โครงการจัดงาน "วันเด็กแห่งชาติ&q...
   โครงการจัดงาน "วันเด็กแห่งชาติ&q...
  • โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดกู่แก้ว...
   โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดกู่แก้ว...
  • โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมด้านพัฒนา...
   โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมด้านพัฒนา...
  • โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้...
   โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้...
  • โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปีง...
   โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปีง...
  • โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิ...
   โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิ...
  • โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำหรั...
   โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำหรั...
  • โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย...
   โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย...
  • โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายไ...
   โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายไ...
  • โครงการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพผู้ป่วยและผ...
   โครงการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพผู้ป่วยและผ...
  • โครงการปิดทองหลังพระ
   โครงการปิดทองหลังพระ
  นายวิชัย แก้วไทย
  นายวิชัย แก้วไทย
  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนช้าง
  รายงานผลตรวจสอบคุณภาพอาหารกลางวันศพดอบต.ดอนช้างรอบ ตค.2651
  ลงข่าว : 23 พฤศจิกายน 2561 โดย : กองการศึกษา 294
  รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
  ลงข่าว : 5 ตุลาคม 2561 โดย : งานพัสดุ 199
  รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
  ลงข่าว : 2 ตุลาคม 2560 โดย : งานพัสดุ 184
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือนกันยายน 2561
  ลงข่าว : 2 ตุลาคม 2561 โดย : งานพัสดุ 204
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือนสิงหาคม 2561
  ลงข่าว : 3 กันยายน 2561 โดย : งานพัสดุ 175
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือนกรกฎาคม 2561
  ลงข่าว : 1 สิงหาคม 2561 โดย : งานพัสดุ 120
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือนมิถุนายน 2561
  ลงข่าว : 2 กรกฎาคม 2561 โดย : งานพัสดุ 113
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือนพฤษภาคม 2561
  ลงข่าว : 4 มิถุนายน 2561 โดย : งานพัสดุ 133
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือนเมษายน 2561
  ลงข่าว : 2 พฤษภาคม 2561 โดย : งานพัสดุ 139
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือนมีนาคม 2561
  ลงข่าว : 2 เมษายน 2561 โดย : งานพัสดุ 156
  ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP
  01/12/2020 : จ้างค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  01/12/2020 : จ้างจ้างเหมาทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอนช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  30/11/2020 : จ้างก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ม.7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  26/11/2020 : จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  26/11/2020 : ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าให้แผนงานการศึกษา(ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) ของอบต.ดอนช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  26/11/2020 : จ้างจัดซื้อจัดจ้างเหมารถแบล็คโฮเพื่อทำการบุกเบิกกรุยทางถนนเลียบแก่งกุดพาน ของอบต.ดอนช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  25/11/2020 : จ้างวางท่อระบายน้ำ คสล.ม.1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  25/11/2020 : ซื้อเพื่อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าให้แผนงานกองการศึกษา ของอบต.ดอนช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  18/11/2020 : จ้างก่อสร้างถนน คสล.ม.6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  18/11/2020 : จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 จากหนองคู-ไปแก่งกุดพาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
  หนังสือราชการ สถ.จ.ขอนแก่น

  คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
  คู่มือภารกิจหลัก
  คู่มือประชาชน การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
  คู่มือประชาชน การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ
  คู่มือประชาชน การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  คู่มือประชาชน การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
  คู่มือประชาชน การรับชำระภาษีป้าย
  คู่มือประชาชน การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่
  กระดานข่าวทั่วไป
  = กระทู้ปักหมุด   = มีภาพประกอบ   = กระทู้ใหม่   = กระทู้มีคนตอบ
  ต.ดอนช้างเชิญเที่ยวชมจุดเช็คอินท่องเที่ยวธรรมชาติแก่งน้ำต้อน
  เมืองไทย ดี๊ดี 24 ก.ย. 61
  ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ป่าเหลื่อม อ.เมือง จ.ขอนแก่น
  otop นวัตวิถี บ้านป่าเหลื่อม ม.4 ต.ดอนช้าง
  Sky View บุญกู่ฮมขอย วัดกู่แก้ว ตำบลดอนช้าง เมืองขอนแก่น
  ประเพณีบุญกู่ฮ่มข่อย ครั้งที่ 8 ประจำปี 2561
  รำสาวเข็นฝ้าย บุญกู่ฮมขอย ตำบลดอนช้าง เมืองขอนแก่น
  ประเพณีสงกรานต์ บุญกู่ฮ่มข่อย
  วันจักรี 6 เมษายน
  ลิ้งค์หน่วยงานต่างๆ [ ลิ้งค์หน่วยงานทั้งหมด ]
  • สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
  • คลังความรู้ของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
  • องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
  • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  • สำนักงบประมาณ
  • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
  • ธนาคารกรุงไทย
  • ศาลปกครอง
  • กระทรวงการคลัง
  • สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
  • ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  • กรมประชาสัมพันธ์
  • โยธาไทย
  • ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ เหรียญและผลิตภัณฑ์เหรียญ (e-Catalog)
  • ศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  • ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น4
  • สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น
  • สำนักงบประมาณ
  • สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
  • กรมบัญชีกลาง
  • ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน
  • โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
  • สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
  • ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
  • กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  • ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
  • ธ.ธกส
  • สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
  • ธ.ออมสิน
  • ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
  • สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
  • คลังข่าวมหาดไทย
  • กรมจัดหางาน
  • มูลนิธินวตกรรมทางสังคม
  • กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
  • กรมทางหลวง
  • ระบบอีเมล์ที่ใช้สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
  • ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
  • กระทรวงมหาดไทย
  • สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
  • สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
  • กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
  • ตลาดกลางสินค้าเกษตรแห่งประเทศไทย
  • เครือข่ายจิตอาสา
  • กรมสรรพากร
  • สถ.จ.ขอนแก่น
  • กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
  • AEC ศูนย์ข้อมูลความรู้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)