องค์การบริหารส่วนตำบลดอนช้าง
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
https://www.donchang.go.th
ศิริพงษ์ ทองสี
ศิริพงษ์ ทองสี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนช้าง
บุคลากร
 • ข้อมูลพื้นฐาน
 • ข้อมูลทั่วไป
 • โครงสร้างหน่วยงาน
 • อำนาจหน้าที่
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์
 • กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 • แผนดำเนินงานค่าใช้จ่าย
 • รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
 • รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 • แผนการใช้จ่ายเงินประจำปี 2562
 • แผนดำเนินงานประจำปี 2563
 • การปฏิบัติงาน
 • มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 • คำสั่งแบ่งแยกหน้าที่
 • แผนตรวจสอบภายใน
 • กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
 • นโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน
 • มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 • คะแนนผลการตรวจ LPA
 • ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 • ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 • รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 • รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
 • รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินประจำปี
 • แผนพัฒนาท้องถิ่น
 • แผนพัฒนาท้องถิ่น
 • แผนดำเนินงาน
 • รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
 • แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 • การให้บริการ
 • มาตรฐานการให้บริการ
 • ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ
 • ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 • รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 • การจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ
 • แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ รายเดือน
 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ ประจำปี
 • ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
 • การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 • ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 • แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 • ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 • การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 • ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
 • การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 • เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 • เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 • การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 • คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
 • การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 • การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 • ประกาศมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานจ้าง
 • แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 • รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
 • แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 • รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 • การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 • ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7
 • ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9
 • สัญญาอื่นๆ
 • เอกสารอื่นๆที่ต้องรายงาน
 • ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจ
 • แผนอัตรากำลัง
 • แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2561-2563
 • แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี พ.ศ.2561-2563
 • การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุตคล
 • ประกาศงานบุคคล
 • มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
 • มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ
 • มาตรการ กลไก หรือระบบในการป้องกันการรับสินบนและประโยชน์ทับซ้อน
 • มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 • การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 • มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
 • E-SERVICE
 • E-SERVICE
 • ข้อมูลสำหรับประชาชน
  Social Network
  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
  online ขณะนี้
  1   คน
  สถิติวันนี้
  58   คน
  สถิติทั้งหมด
  23903   คน
  เริ่มนับวันที่ 3 กันยายน 2558

  ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP

  28/09/2020 : จ้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก ม.3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  23/09/2020 : จ้างค่าซ่อมแซมรถยนต์ บรรทุกขยะ 85-3481 ขก. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  23/09/2020 : ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 9 รายการตามเอกสารแนบท้ายสัญญา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  23/09/2020 : ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 9 รายการ ( รายละเอียดแนบท้ายสัญญา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  23/09/2020 : ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 4 ตลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  22/09/2020 : ซื้อค่าจัดซื้อผงเคมีแห้งถังดับเพลิง จำนวน 10 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  21/09/2020 : จ้างค่าปรับปรุงอาคารหน่วยกู้ชีพขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  11/09/2020 : ซื้อกล้องระดับ ขนาดขยาย 30 เท่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  11/09/2020 : ซื้อจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  11/09/2020 : ซื้อจัดซื้อเครื่องปรับอากกาศแบบแยกส่วนชนิดติดตั้งหรือแขวน จำนวน 8 เเครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  11/09/2020 : ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลแบบที่ 2 จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  11/09/2020 : ซื้อค่าเครื่องตัดหญ้าแบบข้ออ่อน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  08/09/2020 : จ้างค่าจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ กู้ชีพ บห3155 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  08/09/2020 : จ้างจ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง กท 1104 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  01/09/2020 : จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมอุปกรณ์ปั้มสูบน้ำของสถานีไฟฟ้าบ้านป่าเหลื่อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  26/08/2020 : จ้างจ้างเปลี่ยนยางรถยนต์ ส่วนกลาง ทะเบียน ชง 1472 ขก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  26/08/2020 : ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  18/08/2020 : ซื้อค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 35 A โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  06/08/2020 : ซื้อซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  04/08/2020 : ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกเครื่องปริ้นเตอร์ 35 A จำนวน 3 ตลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  31/07/2020 : ซื้อค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุจำนวน 6 รายการ (( รายการตามเอกสารแนบท้่ายสัญญา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  21/07/2020 : ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน ( รถกระบะ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  20/07/2020 : จ้างก่อสร้างหอถังสูงขนาด 10 ลบ.ม.(ถังไฟเบอร์กลาสขนาด 2.5 ลบ.ม. จำนวน 4 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  20/07/2020 : ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกคอมพิวเตอร์ 35 A โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  20/07/2020 : จ้างปรับปรุงโครงหลังคาโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลดอนช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  17/07/2020 : จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ ขก 85-5381 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  17/07/2020 : ซื้อจัดซื้อวัสดุ ตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ศพด. ตำบลดอนช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  17/07/2020 : จ้างึค่าเปลี่ยนยางนอก ยางใน ยางรอง 700R16 BFG โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  09/07/2020 : ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ ดังนี้ 1. กระดาษ A 4 จำนวน 30 รีม 2).กระดาษกาดสี จำนวน 5 รีม 3)กรรไกร จำนวน 6 ด้าม 4) ซองสีน้ำตาล 60 ซอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  22/06/2020 : จ้างค่าจ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง กท.1104 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


  กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด5
  1 2 3 4 5 >>