องค์การบริหารส่วนตำบลดอนช้าง
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
https://www.donchang.go.th
ศิริพงษ์ ทองสี
ศิริพงษ์ ทองสี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนช้าง
บุคลากร
 • ข้อมูลพื้นฐาน
 • ข้อมูลทั่วไป
 • โครงสร้างหน่วยงาน
 • อำนาจหน้าที่
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์
 • กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 • แผนดำเนินงานค่าใช้จ่าย
 • รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
 • รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 • แผนการใช้จ่ายเงินประจำปี 2562
 • แผนดำเนินงานประจำปี 2563
 • การปฏิบัติงาน
 • มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 • คำสั่งแบ่งแยกหน้าที่
 • แผนตรวจสอบภายใน
 • กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
 • นโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน
 • มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 • คะแนนผลการตรวจ LPA
 • ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 • ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 • รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 • รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
 • รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินประจำปี
 • แผนพัฒนาท้องถิ่น
 • แผนพัฒนาท้องถิ่น
 • แผนดำเนินงาน
 • รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
 • แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 • การให้บริการ
 • มาตรฐานการให้บริการ
 • ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ
 • ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 • รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 • การจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ
 • แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ รายเดือน
 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ ประจำปี
 • ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
 • การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 • ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 • แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 • ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 • การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 • ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
 • การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 • เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 • เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 • การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 • คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
 • การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 • การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 • ประกาศมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานจ้าง
 • แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 • รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
 • แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 • รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 • การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 • ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7
 • ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9
 • สัญญาอื่นๆ
 • เอกสารอื่นๆที่ต้องรายงาน
 • ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจ
 • แผนอัตรากำลัง
 • แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2561-2563
 • แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี พ.ศ.2561-2563
 • การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุตคล
 • ประกาศงานบุคคล
 • มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
 • มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ
 • มาตรการ กลไก หรือระบบในการป้องกันการรับสินบนและประโยชน์ทับซ้อน
 • มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 • การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 • มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
 • E-SERVICE
 • E-SERVICE
 • ข้อมูลสำหรับประชาชน
  Social Network
  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
  online ขณะนี้
  1   คน
  สถิติวันนี้
  32   คน
  สถิติทั้งหมด
  23844   คน
  เริ่มนับวันที่ 3 กันยายน 2558

  สมาชิกสภา

  ชื่อ - นามสกุล :
  นายธนพล โสสุข
  ตำแหน่ง :
  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนช้าง
  เบอร์ติดต่อ : 080-292-9421
  อีเมล์ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  นายทวี ดวงโชติ
  ตำแหน่ง :
  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนช้าง
  เบอร์ติดต่อ : 087-2139090
  อีเมล์ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  นายอุดร นามทะจักร์
  ตำแหน่ง :
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนช้าง ม.1 บ้านดอนช้าง
  เบอร์ติดต่อ : 088-5142789
  อีเมล์ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  ตำแหน่ง :
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนช้าง ม.2 บ้านป่าเหลื่อม
  เบอร์ติดต่อ : 087-0232231
  อีเมล์ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  นายวิรพงษ์ นามเหล่า
  ตำแหน่ง :
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนช้าง ม.3 บ้านป่าสังข์
  เบอร์ติดต่อ : 085-6074397
  อีเมล์ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  นายเฉลิม เครือสุคนธ์
  ตำแหน่ง :
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนช้าง ม.3 บ้านป่าสังข์
  เบอร์ติดต่อ : 083-7557485
  อีเมล์ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  นางสุวิมล ปัญญาภักดี
  ตำแหน่ง :
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนช้าง ม.4 บ้านหนองฮี
  เบอร์ติดต่อ : 081-6010645
  อีเมล์ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  นายวิญญา การโสภา
  ตำแหน่ง :
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนช้าง ม.4 บ้านหนองฮี
  เบอร์ติดต่อ : 082-7448541
  อีเมล์ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  นายวิรัตน์ ตรีนแท่น
  ตำแหน่ง :
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนช้าง ม.6 บ้านหัวสระ
  เบอร์ติดต่อ : 085-0059145
  อีเมล์ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  นายสีคาร แสงชารี
  ตำแหน่ง :
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนช้าง ม.6 บ้านหัวสระ
  เบอร์ติดต่อ : 082-8531677
  อีเมล์ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  นายประยุทธ ใจหมั่น
  ตำแหน่ง :
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนช้าง ม.7 บ้านดอนหญ้านาง
  เบอร์ติดต่อ : 081-2676483
  อีเมล์ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  นายสมไล้ ธรรมนาถสกุล
  ตำแหน่ง :
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนช้าง ม.8 บ้านนิคม
  เบอร์ติดต่อ : 083-4137434
  อีเมล์ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  นายทองน้อม เจ๊กสี
  ตำแหน่ง :
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนช้าง ม.8 บ้านนิคม
  เบอร์ติดต่อ : 086-8822134
  อีเมล์ :