องค์การบริหารส่วนตำบลดอนช้าง
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
https://www.donchang.go.th
ศิริพงษ์ ทองสี
ศิริพงษ์ ทองสี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนช้าง
บุคลากร
 • ข้อมูลพื้นฐาน
 • ข้อมูลทั่วไป
 • โครงสร้างหน่วยงาน
 • อำนาจหน้าที่
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์
 • กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 • แผนดำเนินงานค่าใช้จ่าย
 • รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
 • รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 • แผนการใช้จ่ายเงินประจำปี 2562
 • แผนดำเนินงานประจำปี 2563
 • การปฏิบัติงาน
 • มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 • คำสั่งแบ่งแยกหน้าที่
 • แผนตรวจสอบภายใน
 • กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
 • นโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน
 • มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 • คะแนนผลการตรวจ LPA
 • ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 • ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 • รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 • รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
 • รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินประจำปี
 • แผนพัฒนาท้องถิ่น
 • แผนพัฒนาท้องถิ่น
 • แผนดำเนินงาน
 • รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
 • แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 • การให้บริการ
 • มาตรฐานการให้บริการ
 • ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ
 • ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 • รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 • การจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ
 • แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ รายเดือน
 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ ประจำปี
 • ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
 • การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 • ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 • แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 • ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 • การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 • ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
 • การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 • เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 • เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 • การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 • คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
 • การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 • การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 • ประกาศมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานจ้าง
 • แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 • รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
 • แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 • รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 • การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 • ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7
 • ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9
 • สัญญาอื่นๆ
 • เอกสารอื่นๆที่ต้องรายงาน
 • ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจ
 • แผนอัตรากำลัง
 • แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2561-2563
 • แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี พ.ศ.2561-2563
 • การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุตคล
 • ประกาศงานบุคคล
 • มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
 • มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ
 • มาตรการ กลไก หรือระบบในการป้องกันการรับสินบนและประโยชน์ทับซ้อน
 • มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 • การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 • มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
 • E-SERVICE
 • E-SERVICE
 • ข้อมูลสำหรับประชาชน
  Social Network
  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
  online ขณะนี้
  2   คน
  สถิติวันนี้
  7   คน
  สถิติทั้งหมด
  23852   คน
  เริ่มนับวันที่ 3 กันยายน 2558

  สำนักปลัด

  ชื่อ - นามสกุล :
  นายวิชัย แก้วไทย
  ตำแหน่ง :
  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนช้าง
  เบอร์ติดต่อ : 095-190-8462
  อีเมล์ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  นางนันท์นภัส เตชะศิริโชคมงคล
  ตำแหน่ง :
  หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
  เบอร์ติดต่อ : 089-713-5012
  อีเมล์ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  นางสาวนันทกานต์ พรมภักดี
  ตำแหน่ง :
  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
  เบอร์ติดต่อ : 089-8463135
  อีเมล์ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  นางรุ่งทิวา หัสดาลอย
  ตำแหน่ง :
  นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
  เบอร์ติดต่อ : 064-056-9777
  อีเมล์ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  นางสาวสุนันทา ภูมิการีย์
  ตำแหน่ง :
  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
  เบอร์ติดต่อ : 087-629-5545
  อีเมล์ : mini.may@hotmail.com
  ชื่อ - นามสกุล :
  นางผลิตา ไตรรัตน์
  ตำแหน่ง :
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
  เบอร์ติดต่อ : 085-005-9336
  อีเมล์ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  นายพงษ์ศักดิ์ ฤทธินี
  ตำแหน่ง :
  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
  เบอร์ติดต่อ :
  อีเมล์ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  ตำแหน่ง :
  ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
  เบอร์ติดต่อ :
  อีเมล์ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  นางแพรวพรรณ บาอุ้ย
  ตำแหน่ง :
  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  เบอร์ติดต่อ :
  อีเมล์ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  นายถนอมศักดิ์ บุตรดี
  ตำแหน่ง :
  พนักงานขับรถยนต์ (รถสำนักงานฯ)
  เบอร์ติดต่อ :
  อีเมล์ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  นายกัมปนาท โนพันธุ์
  ตำแหน่ง :
  พนักงานขับรถยนต์ (รถกู้ชีพ)
  เบอร์ติดต่อ :
  อีเมล์ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  นายบุญสนอง ภักดีปัญญา
  ตำแหน่ง :
  นักการภารโรง
  เบอร์ติดต่อ :
  อีเมล์ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  นายสุนันท์ โพธ์จวงจันทร์
  ตำแหน่ง :
  คนงานเครื่องสูบน้ำ
  เบอร์ติดต่อ :
  อีเมล์ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  นายเสถียร นันกาสี
  ตำแหน่ง :
  คนงานทั่วไป
  เบอร์ติดต่อ :
  อีเมล์ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  นางสาวศุภลักษณ์ พาวันทา
  ตำแหน่ง :
  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
  เบอร์ติดต่อ :
  อีเมล์ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  นายปัญญา คำสุด
  ตำแหน่ง :
  พนักงานขับรถยนต์ (รถบรรทุกน้ำ)
  เบอร์ติดต่อ :
  อีเมล์ :
  กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด1
  1