องค์การบริหารส่วนตำบลดอนช้าง
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
https://www.donchang.go.th
จ่าสิบเอกนพดล คนตรง
จ่าสิบเอกนพดล คนตรง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนช้าง
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
 • นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 • แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
 • งานการศึกษา
 • งานศิลปะ จารีต ประเพณี
 • งานกีฬาและนันทนาการ
 • ข้อมูลสำหรับประชาชน
  Social Network
  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
  online ขณะนี้
     คน
  สถิติวันนี้
  102   คน
  สถิติทั้งหมด
  120678   คน
  เริ่มนับวันที่ 3 กันยายน 2558

  กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี “ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน” 

  ลงข่าว: 03/03/2567    11   19

  เมื่อเวลา 08.30 น. วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2567 จ่าสิบเอกนพดล  คนตรง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนช้าง ให้การต้อนรับนายศิวกร มิตราช  ปลัดอำเภอเมืองขอนแก่น  ที่เดินทางมาร่วมปลูกไม้ผลในโครงการเฉลิมพระเกียรติตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี “ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน” ระยะที่ 1 เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารในพื้นที่ตำบลดอนช้าง ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดแนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักทางศาสนาขยายผลสู่ หมู่บ้านศีลธรรม โดยการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนโดยยึดหลักทางศาสนา และนำมาปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต เพื่อสร้างวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันด้วยความปรองดองสมานฉันท์ ลดปัญหาความขัดแย้ง สร้างความมั่นคง การจัดกิจกรรม “ทางนี้มีผล  ผู้คนรักกัน” ให้เกิดเป็นรูปธรรม โดยการปลูกไม้ผล เช่น มะม่วง ขนุน มะขามป้อม สะเดา  ฯลฯ โดยมีคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล ฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฯ หัวหน้าส่วนราชการ ฝ่ายปกครองตำบลดอนช้าง พนักงาน พนักงานจ้าง อสม.และประชาชนในตำบลดอนช้าง ร่วมกันปลูกไม้ผล ถนนหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนช้าง